Sky seen through plumeria

Take on January 5, 2023